Aan het laden...
versturen naar
  • Neuhaus
  • Koop chocolade
  • Competitie
  • Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT “Win een Neuhaus Red Metal Heart Box”

Artikel 1 – ORGANISATIE

Neuhaus nv, met maatschappelijke zetel te Postweg 2, 1602 Vlezenbeek. opgenomen in de KBO onder het nummer 0406 774 844 hierna genoemd “Neuhaus” organiseert een wedstrijd getiteld “Win een Neuhaus Red Metal Heart Box” (hierna genoemd “WEDSTRIJD”).

Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement (hierna genoemd “REGLEMENT”). Iedere deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit REGLEMENT te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard.

Dit REGLEMENT is tijdens de duur van de wedstrijd te raadplegen via: www.neuhauschocolates.com/nl/competitie/wedstrijdreglement

 

Deelname aan de WEDSTRIJD is vrij en zonder aankoopverplichting.

Artikel 2 – DEELNAME

2.1. Toegang tot de WEDSTRIJD

De WEDSTRIJD staat open voor alle natuurlijke personen die verblijven in België , Frankrijk en Groot-Brittannië en die op het ogenblik van deelname minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Een minderjarige kan enkel deelnemen aan de WEDSTRIJD indien hij de toestemming voorlegt van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Uitgesloten van de WEDSTRIJD zijn de personeelsleden en onderaannemers van Neuhaus, evenals iedereen die direct of indirect aan de organisatie of uitvoering van de WEDSTRIJD heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen.

Iedere deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de WEDSTRIJD, namelijk met zijn unieke persoonlijke gegevens.

2.2. Deelnamemodaliteiten

Deelname aan de WEDSTRIJD verloopt uitsluitend elektronisch via de Facebook Lead advertentie die voor de WEDSTRIJD werd ingezet. Iedere poging tot deelname per telefoon, fax, post, e-mail of andere wijze zal niet in aanmerking worden genomen.

De deelnemer aan de WEDSTRIJD moet achtereenvolgens:

-          Op de registratie knop van de Facebook Lead Ad klikken;

-          Een antwoord geven op de hoofdvraag “Welk Valentijnshartje maakt geen deel uit van de tijdelijke Valentijnscollectie?”;

-          Een antwoord geven op de schiftingsvraag “Hoeveel mensen zullen deelnemen aan de wedstrijd?”;

-          Persoonlijke gegevens invullen;

-          Akkoord gaan met dit Reglement, en de verwerking van persoonsgegevens én zich inschrijven voor de nieuwsbrief;

-          Deelname verzenden.

Er zijn geen kosten verbonden met de deelname, maar ieder deelnemer neemt de kosten van internetconnectie voor zijn rekening.

2.3. Duur van de WEDSTRIJD

De WEDSTRIJD loopt van dinsdag 30 januari 2018 om 06.00 uur tot en met zaterdag 3 februari 2018 om 23.59 uur.

Voor deelname is de datum en het uur van ontvangst door Neuhaus van het elektronisch deelnameformulier bepalend. Er wordt slechts rekening gehouden met inzendingen die door Neuhaus ontvangen worden vóór afloop van bovenvermelde wedstrijdperiode. In geen geval kan Neuhaus aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige ontvangst van het deelnameformulier, om welke reden dan ook (inclusief maar niet uitsluitend om redenen van technische aard).

2.4. Geldigheid van de deelname

Enkel de deelname in eigen naam en voor eigen rekening is toegelaten. Onder geen beding mag worden deelgenomen onder een pseudoniem of in naam en/of voor rekening van één of meerdere derden.

De deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Neuhaus is niet verantwoordelijk indien de deelnemer onjuiste, niet-actuele of onvolledige gegevens verstrekt.

Neuhaus behoudt zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk of op een later tijdstip uit te sluiten van de WEDSTRIJD en/of andere lopende en toekomstige wedstrijden, alsook zich de prijs die de deelnemer in voorkomend geval reeds zou hebben ontvangen door deelname aan huidige WEDSTRIJD, te doen terugbetalen in geval van:

-          onvolledigheid, incorrectheid of valsheid van de meegedeelde persoons- of andere gegevens;

-          om het even welke overtreding van huidig REGLEMENT;

-          om het even welke (poging tot) fraude.

Georganiseerde en/of collectieve (al dan niet geautomatiseerde) deelnames aan de WEDSTRIJD worden sowieso als fraude beschouwd, evenals iedere (poging tot) wijziging van de voorzieningen van de WEDSTRIJD, via welk procedé dan ook (al dan niet geautomatiseerd), met het oog op beïnvloeding van het resultaat en de aanduiding van de winnaar, en zullen dan ook automatisch tot uitsluiting leiden.

De uitslagen van de WEDSTRIJD kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslagen van de WEDSTRIJD kan niet worden gecorrespondeerd (noch per brief, noch per e-mail, noch telefonisch).

Artikel 3 – PRIJS

3.1. Prijs

De prijzen worden verdeeld over drie regio's: (i) België, (ii) Frankrijk, (iii) Verenigd-Koninkrijk. In deze regio's kunnen de winnaars van de WEDSTRIJD volgende prijs winnen:

-          een Neuhaus Red Metal Heart Box twv 17euro pp. 

De prijs wordt door de winnaar aanvaard zoals hij is uitgereikt, kan niet worden betwist en zal in geen geval terugbetaald of omgeruild kunnen worden.

3.2. Toewijzing van de prijs

In de reeds vermelde regio wordt de prijs bezorgd aan de deelnemer die de correcte oplossing op de hoofdvraag geeft: “welk Valentijnshartje maakt geen deel uit van de tijdelijke Valentijnscollectie?” en een antwoord op de schiftingsvraag “Hoeveel mensen zullen er deelnemen” heeft gegeven dat de correcte oplossing het meest benadert. Het gaat hier om de som van alle deelnemers aan de WEDSTRIJD, binnen de regio België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.

De finale winnaars zullen ten laatste maandag 5 februari 2018 per e-mail verwittigd worden. Neuhaus zal de winnaars per e-mail contacteren via het op het elektronisch deelnameformulier opgegeven e-mailadres. De winnaar zal binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van voormelde e-mail moeten bevestigen dat hij zijn prijs aanvaardt, conform de in de e-mail meegedeelde instructies. Bij het uitblijven van de bevestiging van aanvaarding conform de instructies en/of binnen voormelde termijn, zal de winnaar elke aanspraak op zijn prijs verliezen en behoudt Neuhaus zich het recht voor deze prijs opnieuw toe te wijzen door het aanduiden van een nieuwe winnaar.

De prijs wordt thuis afgeleverd op een afgesproken moment.

Het niet aanvaarden van de prijs, om welke reden dan ook, kan geenszins leiden tot toekenning van enige financiële of andere tegenwaarde.

Artikel 4 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1. Respect voor de privacywetgeving

In het kader van hun deelname aan de WEDSTRIJD dienen de deelnemers Neuhaus een aantal persoonsgegevens mee te delen. Neuhaus verbindt zich ertoe om deze gegevens te behandelen en te verwerken conform de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “Privacywet”), in overeenstemming met de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 (de “Privacyrichtlijn”).

De Privacywet, evenals de Privacyrichtlijn, zijn toegankelijk via de website: www.privacycommission.be.

4.2. Doel van de verwerking

De deelnemer stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens door Neuhaus verwerkt mogen worden:

-          om de deelname aan de WEDSTRIJD in goede banen te leiden;

-          om de deelnemer over het verloop van de WEDSTRIJD te informeren en eventueel over de prijs die hij gewonnen heeft;

-          voor onderzoeks- en statistische doeleinden;

-          om de deelnemer bepaalde nieuwsbrieven te sturen indien de deelnemer heeft aangegeven hier toestemming voor te geven door de deelname.

Er wordt geen profiling of enige vorm van geautomatiseerde beslissingen toegepast met betrekking tot uw persoonsgegevens, verleend in het kader van deze Wedstrijd.

4.3. Bijzondere toestemming voor publicatie van bepaalde persoonsgegevens van de winnaar

Iedere deelnemer verleent Neuhaus, door zijn loutere deelname aan de WEDSTRIJD, de onvoorwaardelijke toelating tot publicatie, via gelijk welk medium, van zijn naam en voornaam ten titel van identificatie als winnaar van de WEDSTRIJD, en verzaakt aan alle rechten daaromtrent, inclusief maar niet uitsluitend enig recht op vergoeding.

4.4. Uw Rechten

Iedere deelnemer geniet te allen tijde het recht de verwerkte persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren, te wijzigen, te beperken en te verwijderen. Dit kan door Neuhaus een schrijven te richten met overeenstemmend verzoek op volgend adres: info@neuhaus.be.

Iedere deelnemer heeft eveneens een recht om de verleende toestemming in te trekken en/of om verzet aan te tekenen tegen verdere verwerking van persoonsgegevens. In geval van direct marketing, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, kan de deelnemer zijn recht op verzet te allen tijde, kosteloos en zonder opgave van redenen uitvoeren.

Tot slot beschikt ieder deelnemer over het recht op vrije gegevensoverdracht aan derden of aan zichzelf in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

4.5. Overdracht van gegevens

Alle persoonsgegevens die in het kader van de WEDSTRIJD worden verzameld zullen enkel door Neuhaus gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat onder huidig artikel 4. De verwerkte gegevens worden niet overgedragen aan derden.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van de activiteiten van Neuhaus of indien Neuhaus failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Neuhaus geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Tevens kan Neuhaus opgedragen worden bij gerechtelijk, administratief of ander wettelijk bevel om uw persoonsgegevens aan de overheid te geven. Neuhaus zal alsdan in redelijkheid pogen u hier van tevoren van op de hoogte te brengen, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. Neuhaus zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Tot slot hebben wij alle redelijke organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en hun vertrouwelijk karakter afdoende te vrijwaren. Uw persoonsgegevens zijn louter toegankelijk gemaakt voor interne en externe medewerkers die er noodgedwongen toegang toe moeten hebben.

Artikel 5 – AANSPRAKELIJKHEID

Neuhaus is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg is van deelname aan de WEDSTRIJD, de toekenning van de prijs en/of de gevolgen van aanvaarding van de prijs.

Neuhaus zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, wanneer de WEDSTRIJD geheel of gedeeltelijk gewijzigd, verlengd, ingekort, uitgesteld of geannuleerd wordt omwille van redenen waar Neuhaus geen controle over heeft (toeval of overmacht) of omwille van om het even welke andere gebeurtenis die door Neuhaus, volgens haar eigen discretie, beschouwd wordt als iets wat de uitvoering van de WEDSTRIJD onder de initieel voorziene omstandigheden bemoeilijkt.

Neuhaus kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de WEDSTRIJD kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de WEDSTRIJD zouden verhinderen.

Artikel 6 – GELDIGHEID & AFDWINGBAARHEID VAN HET REGLEMENT

Indien één of meerdere bepalingen van huidig REGLEMENT ongeldig of niet afdwingbaar blijken, dan blijven de overige clausules onverminderd van kracht.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Iedere klacht of dispuut met betrekking tot deze Voorwaarden, moet aan Neuhaus schriftelijk worden meegedeeld op volgende contactgegevens: info@neuhaus.be

Voor zover bij wet is toegestaan, wordt huidig REGLEMENT beheerst door Belgisch recht.