Last updated: April 15, 2021

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN NEUHAUS

De website, toegankelijke via het adres www.neuhauschocolates.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Neuhaus nv, met maatschappelijke zetel te Postweg 2, 1602 Vlezenbeek. opgenomen in de KBO onder het nummer 0406 774 844 hierna genoemd “Neuhaus”.

ARTIKEL 2 DEFINITIES

 1. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Neuhaus op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 2. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Neuhaus en de Koper inzake Chocoladeproducten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 3. Chocoladeproducten: elk Chocoladeproduct dat te koop wordt aangeboden door Neuhaus op de Website.
 4. Website: de website van Neuhaus, toegankelijk via www.neuhauschocolates.com
 5. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Neuhaus en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Neuhaus en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Neuhaus en de Koper.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Neuhaus als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
 4. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten maken de Algemene Voorwaarden samen met de bestellingsbevestiging hiervan integraal deel uit; de Koper aanvaardt de toepassing van de algemene voorwaarden door zijn bestelling en kan deze te allen tijde op deze website terugvinden en opslaan of afdrukken.
 5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke Chocoladeproducten – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 6. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 7. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Neuhaus wordt ingestemd.
 8. Neuhaus behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 9. Door het gebruik van de Websites van Neuhaus en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 10. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Neuhaus, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

ARTIKEL 4 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 3. Neuhaus beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Neuhaus gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden Chocoladeproducten en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Neuhaus zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren. De afbeeldingen hebben geen contractuele waarde.
 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Neuhaus voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.
 5. In het geval dat dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Neuhaus niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 6. De consument die Chocoladeproducten aankoopt bij Neuhaus is de eindconsument. De Chocoladeproducten mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.

ARTIKEL 5 BESTELLING

 1. Om online een Chocoladeproduct aan te kopen dient het Chocoladeproduct toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen en het adres: thuisadres of Neuhaus afhaalpunt (Click & collect).De afhaalpunten vermeld op deze website kunnen uitgebaat zijn door derde partijen, wat de Koper aanvaardt. Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief. Na dit moment is het ook niet meer mogelijk om de facturatie gegevens te wijzigen.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden. Voor UK worden de prijzen uitgedrukt in euro en ponden.
 2. We maken gebruik van cookies om u op onze website de best mogelijk dienstverlening aan te bieden. Indien u het gebruik van onze website voortzet, stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken. Wij houden bepaalde keuze van onze bezoekers bij voor volgende bezoeken aan deze website (zoals taal en landenkeuze).
 3. De nationale netto prijs wordt toegepast onafhankelijk van land van levering. 
 4. De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin de Koper zijn bestelling heeft geplaatst.
 5. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Neuhaus in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Neuhaus worden gecorrigeerd.
 6. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijke aan de Koper meegedeeld.

ARTIKEL 7 BETALING

 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:(keuze is afhankelijk van land).
 • VISA
 • MASTERCARD
 • BANCONTACT
 • BANCONTACT BY PAYCONIQ
 • IDEAL
 • PAYPAL
 • SOFORT
 • NEUHAUS GIFTCARD
 1. Neuhaus kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.
 2. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Neuhaus is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 3. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

ARTIKEL 8 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Alle Chocoladeproducten worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Neuhaus streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Koper verhaald zullen worden.
 3. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.
 4. Voor Frankrijk bedienen wij geen overzeese gebieden.
 5. Voor UK bedienen wij niet de Isle of Man’ of de ‘Channel Islands’.. Gelet op de Brexit wetgeving kunnen wij geen leveringen naar de UK uitvoeren met een waarde van meer dan 135 Pond of gelijkwaardig bedrag in EUR volgens de gangbare wisselkoers op datum van de bestelling..
 6. Voor Spanje bedienen we geen eilanden, zoals de Balearen of de Canarische Eilanden.
 7. Als een opgegeven indicatieve leveringstermijn niet gehaald wordt, verwittigd Neuhaus de Koper hierover niet. De Koper kan via de contactform altijd contact opnemen met Neuhaus om een vermoedelijke leveringsdatum te kennen.
 8. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Neuhaus. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over Chocoladeproducten die verloren zouden gaan in de post. Worden Chocoladeproducten echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.
 9. Zodra de te leveren Chocoladeproducten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 10. Vanaf het moment van ontvangst door de Koper dient de Koper de chocolade te bewaren bij een temperatuur tussen 15 en 18C en beschermd tegen direct zonlicht en vocht. Neuhaus raadt af om chocolade in de koelkast te bewaren of in te vriezen. 
 11. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het Chocoladeproduct om dit in ontvangst te nemen. 
 12. Neuhaus is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer: i.de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft; ii. indien niemand aanwezig is op het opgegeven adres mag de koerier het pakket in een afhaalpunt bezorgen of op een door de ontvanger opgegeven voorkeuradres leveren. U krijgt als koper, na aankoop, de T&T van de zending om de status op te kunnen volgen. Dit is uw verantwoordelijkheid als koper. Indien het pakket niet wordt opgehaald, binnen de opgegeven termijn, zal de aankoop worden teruggestuurd.naar Neuhaus en worden de producten meteen vernietigd. Een omruiling of terugbetaling zijn in bovenstaande situaties niet mogelijk. Neuhaus stelt het nodige in het werk om de chocoladeproducten volgens haar eigen standaarden te bewaren, doch gaat het risico, conform artikel 8.8, over op de koper vanaf het momenten dat de voorziene levering niet kon plaats vinden.
 13. De totale aansprakelijkheid van Neuhaus bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het Chocoladeproduct / de producten in kwestie.
 14. Gezien de aard van het Chocoladeproduct worden postbusadressen niet aanvaard.

ARTIKEL 9 HERROEPINGSRECHT

 1. Volgens de boek VI van het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen, bederfelijke waren en volgens specificaties van de Koper vervaardigde Chocoladeproducten. Elke aankoop is dus definitief en wordt door Neuhaus niet teruggenomen

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Eigendom van een Chocoladeproduct gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit Chocoladeproduct volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

ARTIKEL 11 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Website wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. Neuhaus is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website.
 2. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Neuhaus voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot het bedrag van de laatste bestelling.
 3. Neuhaus stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Neuhaus echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang, zal Neuhaus alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de verkoop via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.
 4. De websites waarnaar Neuhaus gebeurlijk linkt, worden niet door Neuhaus beheerd, gehost of onderhouden. Neuhaus is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

Artikel 12 CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Neuhaus garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Chocoladeproduct. Neuhaus verzekerd daarenboven dat haar Chocoladeproducten voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
 2. De producten verkocht door Neuhaus zijn verse voedingsmiddelen. Neuhaus doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid van haar Chocoladeproducten, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer. De consument is daarenboven verplicht de ontvangen Chocoladeproducten onmiddellijk in een koele ruimte te plaatsen om zo de kwaliteit van de Chocoladeproducten te waarborgen.
 3. Neuhaus levert de Chocoladeproducten door middel van gekoelde verzending om zo de kwaliteit van haar Chocoladeproducten zo veel als mogelijk te waarborgen. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, hiervan het bewijs leveren. Op de Koper rust immer de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de Chocoladeproducten nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het Chocoladeproduct of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten niet meer vers zouden zijn, of werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook ONMIDDELLIJK door de Koper aan Neuhaus telefonisch of per e-mail ter kennis worden gebracht en dit ten laatste binnen de 4 uur na de ontvangst.
 4. Gebreken die veroorzaakt zijn door het niet tijdig in een koele ruimte te plaatsen door de consument kunnen niet verhaald worden op Neuhaus.

ARTIKEL 13 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Neuhaus niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Neuhaus die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Neuhaus, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Neuhaus, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Chocoladeproduct zel

ARTIKEL 15 KLACHTENPROCEDURE

 1. Neuhaus doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Neuhaus per mail contacteren op customercare@neuhaus.be . Neuhaus beschikt over een voldoend bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Neuhaus of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Brussel, tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

ARTIKEL 17 DIVERSE BEPALINGEN

 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Neuhaus op volgend adres: Neuhaus nv met maatschappelijke zetel te Postweg 2, 1602 Vlezenbeek per e-mail: customercare@neuhaus.be of per telefoon: 02/568.23.00

ARTIKEL 18 - ALGEMENE VOORWAARDEN NEUHAUS INSIDERS

ALGEMEEN

Het Neuhaus Insider programma is exclusief toegankelijk in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Roemenië, Tsjechië, Kroatië, Slowakije, Estland, Denemarken, Zweden en de Verenigde Staten. Als je je aanmeldt voor het Neuhaus Insiders programma, ontvang je gepersonaliseerde aanbiedingen en chocoladeverrassingen. Een leuke manier om samen nog meer betekenisvolle momenten te creëren. Deze gepersonaliseerde aanbiedingen en verrassingen kunnen gebaseerd zijn op online aankopen en je aankopen in de officiële Neuhaus-winkels in de deelnemende landen

Als je Neuhaus producten koopt van onze partners, zoals warenhuizen en shop-in-shops of in niet-deelnemende landen, dan zullen deze niet worden geregistreerd op je account.

Deelname aan het Neuhaus Insiders programma kan vanaf 16 jaar of ouder. Ben je jonger dan 16 jaar dan zal een ouder of voogd hiertoe schrifelijke toestemming moeten geven.


VOORDELEN

Als Neuhaus Insider profiteer je van de volgende voordelen:

- Een cadeautje voor je verjaardag als je je geboortedatum met ons deelt. Je ontvangt dit cadeau als je een Neuhaus-winkel bezoekt in België, Duitsland, Nederland, Groot-Britannië of de Verenigde Staten of online shopt op neuhauschocolates.com. Dit cadeautje is niet verkrijgbaar in bij onze wholesale partners of in de luchthavens. Het cadeau is niet-restitueerbaar of inwisselbaar voor geld en wordt niet opgezonden. Elke Neuhaus Insider krijgt één verjaardagscadeautje van ons, dat uitsluitend kan worden afgehaald binnen de maand van zijn/haar verjaardag.

- Gepersonaliseerde aanbiedingen en chocoladeverassingen die gebaseerd kunnen zijn op je eerdere aankopen en je online gebruikersgedrag.

- Tastings van nieuwe chocoladecreaties in avant-première

- Uitnodigingen voor speciale evenementen.

Aanbiedingen en verrassingen kunnen niet uitgedrukt worden in een geldwaarde, noch ingewisseld worden voor geld of overgedragen worden aan anderen.


AANMELDEN, WIJZIGEN EN AFMELDEN

Je kunt je op verschillende manieren aanmelden:

- In de officiële Neuhaus-winkels in de landen waar het Neuhaus Insiders programma van toepassing is

- online op www.neuhauschocolates.com 

Na aanmelding voor het Neuhaus Insiders programma ontvang je een welkom e-mail met je digitale insiderkaart. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere gezinsleden worden gedeeld.

Je kunt je profiel ten allen tijde wijzigen door in te loggen op je account. Je kunt ook contact opnemen met onze klantenservice, die de gewenste wijzigingen met alle plezier voor je zal doorvoeren. Elke e-mail die we versturen bevat altijd een optie om je af te melden of je voorkeuren aan te passen.


PERSOONLIJKE GEGEVENS

Neuhaus verwerkt de onderstaande persoonlijke gegevens met betrekking tot het Neuhaus Insiders-programma.

De benodigde gegevens zijn:

- voor- en achternaam;

- geslacht;

- e-mailadres;

- geboortedatum

- land

We kunnen je mogelijk ook vragen naar je:

- telefoonnummer;

- voorkeurstaal

Als je een aankoop doet in de winkel, kunnen we je vragen naar je persoonlijke QR-code, je Insider kaart of je voor- en achternaam zodat we je in ons klantenbestand kunnen terugvinden en je aankopen aan je account kunnen toevoegen. Als je aankopen doet als een Neuhaus Insider, zal Neuhaus ook de gegevens hiervan verwerken, zoals de datum en locatie. Op deze manier weet Neuhaus naar welke producten je interesse uitgaat, zodat we producten voor je kunnen selecteren die hierbij aansluiten. Neuhaus verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met zijn privacybeleid.


DIVERSEN

Het lidmaatschap als Neuhaus Insider is van onbepaalde duur. Neuhaus behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de inhoud van het Neuhaus Insiders programma op elk moment te wijzigen. Je zult altijd van tevoren op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen.

Als je je niet kunt vinden in deze wijzigingen, staat het je vrij om je lidmaatschap als Neuhaus Insider op te zeggen.

Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen door een e-mail te sturen naar onze klantenservice met ‘My account’ als onderwerp, gevolgd door ‘Neuhaus Insiders’ als er gevraagd wordt naar waar je vraag betrekking op heeft.