Laatst bijgewerkt op 20 februari 2024

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door NEUHAUS NV/SA, met vennootschapszetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Postweg 2, en ingeschreven in de KBO.onder nummer BE0406.774.844 , (hierna: "NEUHAUS").

Wij nodigen u uit deze Privacy Policy aandachtig door te lezen, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door de website te gebruiken, toegankelijk via het volgende webadres: www.neuhaus.be (hierna “de Website”); door het solliciteren, het voorstellen van een professionele samenwerking het verzenden van een klacht, vraag of opmerking naar Neuhaus; door het aangaan van een contractuele relatie met Neuhaus, verklaart u dat u kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan en met de verwerking zelf.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Door middel van deze Privacy Policy leeft Neuhaus de Algemen Verordening Persoonsgegevens betreffende de bescherming van persoonsgegevens na (EU 2016/679 van 27 april 2016) na, alsook de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de anti-spambepalingen en bepalingen inzake langs elektronische weg gesloten contracten uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van deelektronische economie”.

ARTIKEL 2 – PERSOONSGEGEVENS

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 •  Categorie 1 : zonder registratie op de Website: uw IP-adres en cookies aan de hand van Google Analytics;
 •  Categorie 2: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (eventueel), adres (eventueel) en alle andere persoonlijke gegevens die u hebt opgenomen in ons contactformulier op de website of in uw e-mail rechtstreeks aan ons gericht;
 • Categorie 3: Uw naam (eventueel); voornaam (eventueel) en e-mailadres wanneer u zich via de Website aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • Categorie 4: Uw geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres, bedrijf en BTW-nummer (desgevallend) wanneer u een bestelling plaatst via de Website.
 • Categorie 5: uw naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnumer (eventueel), adres (eventueel) en alle andere persoonlijke gegevens wanneer u zich in één van de Neuhaus-boetieks registreert als Neuhaus Insider.
 • Categorie 6: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, professionele ervaring en alle andere details die u met ons deelt wanneer u solliciteert of een professionele samenwerking voorstelt.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert2.2. NEUHAUS kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door het gebruik van cookies (zie Neuhaus Cookie Policy);

b. wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt om de Website te gebruiken;

c. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een overeenkomst wordt gesloten.

d. wanneer u deze opgegeven hebt bij het registreren in één van onze eigen boetieks

e. Opnamen (CCTV, evenementen- en telefoonopnamen). Een aantal van onze winkels maakt gebruik van videosurveillancesystemen (CCTV). Wanneer u dergelijke winkels binnenloopt, wordt u opgenomen door onze videosurveillancesystemen. Als u evenementen of beurzen bijwoont die door Neuhaus worden georganiseerd of bijgewoond, kunt u ook worden opgenomen als we foto's of videobeelden van dergelijke evenementen of beurzen maken. 

f. Uw communicatiegegevens. Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.

g.Uw gegevens bij loterijen, leadgeneratiecampagnes, wedstrijden of proefacties. 

h. Uw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en product- of evenementrecensies die u publiceert op onze websites of online of via sociale media met ons deelt.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat hetverlen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. ALGEMEEN

NEUHAUS zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1 : het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van NEUHAUS om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: Het beantwoorden van het bericht dat u ons stuurt via ons contactgedeelte.en dit op basis uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Categorie 3 en 5: het verzenden van onze nieuwsbrieven, bedrijfs- en productinfomatie en gerichte advertenties met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als wettelijke basis (onder meer in het kader van uw inschrijving in het "Neuhaus Insider" programma;
 • Categorie 4: het toesturen van uw bestelling met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht.
 • Categorie 6: om contact op te nemen met u over de voorgestelde jobaanbieding of aanbod voor professionele samenwerking en voor soortgelijke jobaanbiedingen of professionele samenwerking, om de mogelijkheid van het uitvoeren van een arbeidsovereenkomst of professionele samenwerkingsovereenkomst te beoordelen. Om uw geschiktheid voor een dergelijke job of professionele samenwerking of soortgelijke jobs of professionele samenwerking te beoordelen. Om u te contacteren voor het organiseren van gesprekken voor dergelijke jobs of professionele samenwerking.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan NEUHAUS uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot NEUHAUS, haar producten en/of diensten. NEUHAUS kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door NEUHAUS bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van NEUHAUS, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien NEUHAUS failliet gaat, kunnen uw gegevens eventueel aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van NEUHAUS geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

NEUHAUS zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat NEUHAUS uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

NEUHAUS kan uw gegevens categorie 4 delen met de entiteit of derde verantwoordelijk voor het door u gekozen afhaaladres bij het plaatsen van een bestelling. Neuhaus ziet er daarbij op toe dat deze derde (onafhankelijke distributeur van NEUHAUS) deze privacy policy eveneens zal respecteren en uw gegevens enkel zal gebruiken voor het doeleinde beschreven in artikel 3 voor de betrokken gegevens (categorie 4). Neuhaus kan uiteraard ook dezelfde gegevens delen met een logistieke dienstverlener op wie zij beroep doet in het kader van levering op het door u opgegeven adres.

NEUHAUS kan uw gegevens categorie 3 en 5 delen met haar partners, die Neuhaus bijstaan bij het beheer van uw klantengegevens en bij het opzetten van Neuhaus' marketingcampagnes en hun subverwerkers, steeds onder controle van Neuhaus.

NEUHAUS kan uw gegevens categorie 6 delen met consultants die Neuhaus bijstaan in haar HR-management of in het beheer en de ontwikkeling van haar distributienetwerk.

NEUHAUS zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, geven wij onze medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens. Wij garanderen een vergelijkbaar beschermingsniveau door deze werknemers en degenen die door ons zijn aangesteld contractuele verplichtingen op te leggen die vergelijkbaar zijn met deze Privacy Policy.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat NEUHAUS uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. NEUHAUS zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in lijn met de duur van de contractuele relatie tussen NEUHAUS en u..

In geval u solliciteert voor een functie bij Neuhaus of in geval u een professionele samenwerking voorstelt aan Neuhaus en waarbij u ons in dat kader uw persoonsgegevens overmaakt, zullen wij deze persoonsgegevens bijhouden minstens tot aan het einde van de sollicitatieprocedure en/of de professionele onderhandelingen of tot het einde van uw tewerkstelling of uw samenwerking met ons (afhankelijk van wat van toepassing is).

Indien uw profiel in aanmerking kan komen voor toekomstige vacatures en om u in voorkomend geval te kunnen contacteren zullen we uw gegevens tot één (1) jaar na uw sollicitatie bewaren. 

Komt uw profiel niet in aanmerking en wordt u geen functie aangeboden, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen eens de sollicitatieprocedure is beëindigd. 

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan NEUHAUS. Daarnaast heeft u steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat indien U weigert uw persoonsgegevens mede te delen of verzoekt deze te wissen, bepaalde diensten en producten kunnen worden beïnvloed of niet kunnen worden geleverd.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing of geautomatiseerde besluitvorming of profilering; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gemakkelijk leesbare en hanteerbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar customercare@neuhaus.be per post naar NEUHAUS, Postweg 2, 1602 Vlezenbeek of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat profiling.

Dit impliceert dat Neuhaus op basis van uw zoekgedrag op de website en uw aankoophistoriek u gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties kan toesturen.

U hebt steeds het recht om zich kosteloos te verzetten tegen deze profiling. U kan dit doen door het verzenden van een e-mail naar customercare@neuhaus.be.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35 of contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor de burgerlijke rechtbanken onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen. 

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan NEUHAUS aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de Website. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

ARTIKEL 7 – COOKIES

7.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van NEUHAUS en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

7.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

7.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

1. Functionele cookies Voorbeelden van deze cookies zijn: bijhouden van jouw login gegevens, de inhoud van je winkelmandje.

2. Prestatie cookies Verzamelen anonieme gegevens die ons in staat stellen te analyseren hoe onze bezoekers onze websites gebruiken en zo de prestaties van onze website te verbeteren.

3. Marketing cookies: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Welke cookies worden er gebruikt op onze site?

Google Analytics cookies Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over jouw bezoek op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies kan je de cookie en privacyverklaring van Google bekijken. Meer info: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

• _ga

• _gat_UA-XXXXXXXX-X

• _gid


B2C Commerce Storefront Deze cookies worden gebruikt om een vlotte webshopervaring te verzekeren.

• dwanonymous_*

• dwsid

• sid

• dwsecuretoken_*

• dwcustomer_*

• dw_dnt*

• dwac_*

• dwpersonalization_*

• dwsourcecode_*

SiteGenesis plaatst cookies die kunnen gebruikt worden door andere websites binnen het SiteGenesis netwerk. SFRA heeft geen toegang tot de SiteGenesis cookies.


• dw_cookies_accepted

• dw_TLSWarning

• dw


Einstein cookies Online wordt AI (artificiële intelligentie) geïmplementeerd d.m.v. deze cookies.

• cqcid

• cquid

• __cq_uuid

• __cqact

• __cqviews

• __cqsviews

• __cqcviews

• __cq_anchor

• weird_get_top_level_domain

• __cq_bc

• __cq_seg

• __cq_dnt

• cq

• cq.anchor

• cq.viewReco

• cq.viewSearch

• cq.viewCategory

• __cq_seg

• uuid

• bc

Control Center


• SESSION

• XSRF-TOKEN

Account Manager


• JSESSIONID

• dwAccountManager

• i18next

• amlbcookie

• BIGipServeraapi_amr_ssl

Log Center


• JSESSIONID

Business Manager


• Dwbmsid

• _pendo_accountid*

• _pendo_meta*

• _pendo_visitorid*


Additional

 • cookieConsent: Keeps track of the users cookie choices (functional, advertising, performance)
 • consentTrackingVerified :Keeps track if the user already set their cookies 
 • favStoreId: Keeps track of the users favorite store Local storage
 • PreferredLocale:Keeps track of the users chosen locale (language and country ex.: nl_BE)

Commerce Cloud Reports and Dashboards

• connect.sid

• XSRF-TOKEN

• _pendo_accountid*

• _pendo_meta*

• _pendo_visitorid*

• consentVerified

Google Tag Manager beheert tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor de webshop. Meer info: https://policies.google.com/technologies/cookies.

Google Ads cookies worden gebruikt om onze advertenties relevant te maken voor onze bezoekers, op basis van het activiteiten van de bezoeker op onze website. Meer info: https://policies.google.com/privacy

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

7.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm categorie per categorie aan te geven welke cookies u wilt toestaan. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar customercare@neuhaus.be per post naar NEUHAUS Postweg 2, 1602 Vlezenbeek, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/